English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 

KJU "DOM ZA DJECU
BEZ RODITELJSKOG STARANJA"  SARAJEVO

   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  

DJELATNOST 
KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja osnovan je 1900.godine. Dom se nalazio na više lokacija u gradu Sarajevu, da bi nakon II svjetskog rata ostao samo na jednoj lokaciji, na Bjelavama, gdje se i danas nalazi. Dom je kroz dugi niz godina mijenjao nazive djelatnost je ostala ista, a to je prije svega pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometan porodičnim prilikama, kao i prihvat trudnica i prvorotkinja sa djecom do 6 mjeseci starosti. Korisnici usluga Doma za djecu su djeca bez roditeljskog staranja do navršenih 18 godina života, a izuzetno, na prijedlog Centra za socijalni rad, Dom za djecu na smještaj i zaštitu prima i djecu kojoj je potrebno obezbjediti završetak započetog školovanja. Dom je ustanova iz oblasti dječije i socijalne zaštite, stacionarnog tipa, koji sjedinjuje vaspitno-obrazovnu, zdravstveno-medicinsku i socijalno-zaštitnu funkciju. Jedinstvom navedenih funkcija obezbjeđuju se zadovoljavajući uslovi za normalan razvoj djece, normalni uslovi za pohađanje nastave, školovanje. Djelatnost Doma ima privremeni karakter jer Dom radi na iznalaženju mogućnosti za povratak djece roditeljima ili trajnom zbrinjavanju u uslovima adekvatne zaštite. Dom raspolaže sa pet odjeljenja: Bebi I, Bebi II, Jasličko, Predškolsko i Školsko u skladu sa uzrastom djece.
ORGANIZACIONA ŠEMA
Organizacija rada u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja funkcionira kroz četri službe koje broje 58 uposlenika, od kojih je u direktnom radu sa djecom 73% uposlenih, 15% uposlenih angažirano je na tehničkoj podršci kroz rad centralne i mliječne kuhinje, vešeraja,portirnice. U administraciji, koju između ostalih čine direktor, socijalni radnik, pedagog i ekonomat i sl., angažirano je 12 % uposlenika. Značajno je naglasiti da rad u Domu za djecu traje neprekidno svih 24 sata i da naprijed navedeni uposlenici rade u tri smjene, tako da se može reći da u toku jedne smjene koja traje osam sati o 100 djece brine u prosjeku 19 uposlenika.
SLUŽBA SOCIJALNE ZAŠTITE
      
Služba socijalne zaštite organizira i provodi aktivnosti iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Vrši prijem i otpust djece. U cilju optimiziranja zaštite djeteta sarađuje sa organom staranja vodeći brigu o markiranju svih relevantnih zapažanja vezanih za razvoj djeteta tokom boravka u Domu.U skladu sa zahtjevom organa staranja obezbjeđuje i dogovara uslove za kontaktiranjedjeteta sa biološkimsrodnicima,usvojiteljima,hraniteljima ili drugim licima ovisno o socijalno-terapijskom kontekstu.

.

SLUŽBA ZA VASPITNO PEDAGOŠKI RAD
Služba za vaspitno pedagoški rad prvenstveno je usmjerena na odgoj i obrazovanje djece predškolskog i školskog uzrasta kroz uzrastu primjerene programe životnog sadržaja, realizaciju i kordinaciju odgojno-obrazovnog rada, planiranje i realizacija vannastavnih aktivnosti i organizacija slobodnog vremena djece, primjereno uzrastu, planira realizaciju rada volontera, prakse učenika i studenata, planiranje i realizacija odmora djece:ljetovanje, jednodnevni izleti,posjete,realizacija saradnje sa školama,domovima, institucijama za pomoč djeci sa posebnim potrebama i problemima u ponašanju.
SLUŽBA ZA FINANSIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE I OPŠTE POSLOVE
Služba za finansijsko i materijalno poslovanje i opšte poslove, zadatak ove službe je stvaranje pretpostavki za zakonito, blagovremeno, funkcionalno i uspješno vršenje djelatnosti i ostvarivanje  ciljeva ustanove. U kompleksne zadatke ove ustanove uzmeđu ostalog spadaju: normativno-pravni poslovi, kadrovski i personalni poslovi, izrada normativnih akata kojim se reguliše rad Doma za djecu, organiziranje i vođenje cjelokupnog finansijskog poslovanja Doma za djecu, proučavanje organizacije rada i predlaganje mjera za njeno unapređenje, davanje pravnih mišljenja pri donošenju odluka organa upravljanja, organa rukovođenja i organa kontrole poslovanja ustanove.
SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA
Služba tehničkih poslova obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Doma. U tom smislu služba obezbjeđuje nabavku i skladištenje životnih namirnica i drugih roba, Obezbjeđuje pripremu dnevnih obroka prema jelovniku i preti ispravnost, kvalitet i kvantitet obroka. Organizira i sprovodi čišćenje i održavanje higijene u objektu Doma. Obezbjeđuje uslove za pridržavanje tehničkih mjera zaštite na radu, obezbjeđuje redovne preglede i brine se o ispravnosti opreme i sitnog inventara.

AKTIVNOSTI
Djeca su se, primjereno svom uzrastu, školskim i drugim obavezama, uključivala u svakodnevne aktivnosti doma kao mjesta gdje žive, usvajajući i razvijajući sadržaje neophodne za svakodnevni život.
Aktivnosti u toku godine:

  1. Dan Doma za djecu,
  2. Porodični dan u sklopu SFF,
  3. Učešće u manifestaciji KIDS festival,
  4. Dječija nedjelja i brojni susreti i druženja na nivou Grada  I učešće u susretima djece domova iz BiH u Međugorju,
  1. Otvaranje MESS – dječiji program,
  2. Obilježavanje vjerskih i državnih praznika,
  3. Decembarske svečanosti
  4. Organizovanje ljetovanja i zimovanja

Pored navedenih aktivnosti, djeca Doma za djecu su u toku godine, u određenim intervalima obilježavala rođendane bilo u Domu ili u nekoj od igraonica namjenjenih za navedene prigode, posječivala svoje školske drugove u njihovim domovima ili ih pozivala na domske zabave. Djeca Doma za djecu su u protekloj godini ugostila brojne grupe studenata, učenika i njihovih nastavnika, Sarajevskih predškolskih, osnovnih i srednjih škola s kojima su se družili i zajednički realizirali edukativne i zabavne programe, sadašnji i bivših studenata sarajevskih fakulteta.


 
 
 
 
   
 
Copy rights West Balkan Network 2010