English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 
JU DOM-PORODICA
ZENICA
   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Osnovne informacije:

„Dom-porodica“ je javna ustanova u Zenici cija je osnovna djelatnost zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Ova ustanova socijalne zaštite osnovana je davne 1960. godine rješenjem tadašnjeg Narodnog odbora Opštine Zenica. Zgrada Doma je namjenski izgradena za smještaj djece razlicitog uzrasta, od malih beba do omladine.

   

Prvobitni kapacitet „Dom-porodice“ bio je predviđen za smještaj 184 djece, nekad čak i više obzirom da je postojalo i trijažno odjeljenje za privremeni smještaj. Odjel za zbrinjavanje beba šezdesetih godina nudio je smještaj za 40 beba dok su ostala djeca bila zbrinuta u 12 zasebnih grupa, takozvanih „porodica“, koje su brojale po 12 djece.
U skladu sa politikom transformacije velikih institucija, broj djece u „Dom-porodici“ postepeno se smanjivao i danas ne prelazi 130. Djeca su raspoređena u 10 odgojnih grupa podjeljenih prema uzrastu i spolu: odjel za njegu, odgoj i zdravstvenu zaštitu djece do tri godine , predškolska grupa, tri grupe mlađeg školskog uzrasta, četiri grupe starijeg školskog uzrasta i Mali porodični dom kao posebno odjeljenje Doma.
U novembru 2010. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i opremanju Organizacione jedinice za njegu, odgoj i zdravstvenu zaštitu djece do tri godine. Životni prostor za 20 beba potpuno je adaptiran te je postao mnogo topliji, ugodniji i ljepši.
Organizaciona jedinica za brigu o predškolskom uzrastu djece renoviran je u oktobru 2011. godine.. Predškolska grupa broji 12 djece i odgojno-obrazovni rad sa ovom grupom usmjeren je na sticanje osnovnih znanja i socijalnih vještina s ciljem što bolje prilagodbe na školu, školske zadatke i vršnjake.
Tri grupe mlađeg školskog uzrasta su mješovite po spolu. U njima rade odgajatelji u dvije smjene ali i „tete“ kao ispomoć u izvršavanju svakodnevne lične i higijene životnog prostora.
Učenici starijih razreda osnovne škole i srednjoškolci podjeljeni su u dvije muške i dvije ženske „porodice“ dok posebnu organizacionu jedinicu predstavlja Mali porodični dom. Mali porodični dom je, najjednostavnije rečeno, „obična kuća u običnoj ulici“ u kojoj je smješteno 12 djece zajedno sa odgajateljima. Nastao je kao rezultat transformacije Dječijeg doma „Most“ u Zenici i predstavlja jedan novi oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.
Od ukupno 54 zaposlenika, njih 19 radi u odgojno-obrazovnom radu sa djecom. Sa odgojnim grupama rade odgajatelji kojih ima ukupno 16. Stručni tim Doma kojeg čine pedagog-psiholog, socijalni radnik i psiholog, također učestvuju u svakodnevnom radu sa djecom. Kvalifikacionu strukturu zaposlenih u JU „Dom-porodica“ čini 7 uposlenika sa VSS, 13 VŠS, 13 SSS, 1 VK, 5 KV i 15 NK radnika.

Pored pružanja socijalne i zdravstvene zaštite, odgojnog i obrazovnog rada te podsticanja individualnog psiho-fizičkog rasta i razvoja, svoj rad fokusiramo i na nekoliko potreba koje su se iskristalisale kroz dugi niz godina. Jedna od njih svakako je jačanje kapaciteta Doma upošljavanjem edukovanog kadra za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Naime, iz godine u godinu primjećena je tendencija rasta broja djece sa posebnim potrebama. Samo u 2010. godini na smještaju je bilo 22 djece kategorisane kao lica ometena u razvoju dok se u 2011. taj broj povećao na 27. Zbog toga u strukturi uposlenih Doma danas imamo i defektologa- logopeda, defektologa- oligofrenologa te edukatora- rehabilitatora, ali i pedagoga i psihologa. Pored toga, naša Ustanova je 2010. godine sklopila saradnju sa Centrom za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici. Njihovi stručnjaci dolaze nekoliko puta sedmično u našu ustanovu i rade sa djecom do tri godine starosti.
Druga potreba koja se ukazala u radu sa djecom bez roditeljskog staranja je potreba za jačanjem socijalnih kontakata djece sa srodnicima. Najmanje trećina djece smještene u Domu ostvaruje redovne kontakte sa srodnicima , odlaze kod njih za vrijeme raspusta i praznika. Kontakti sa srodnicima ne samo da utiču na emotivnu stabilnost djece, izgradnju vlastitog identite i osjećaja pripadnosti, već i potpomažu u izgradnji socijalne mreže svakog djeteta. To je od iznimnog značaja prilikom napuštanja Doma i procesa osamostaljivanja djece.
Još jedna od specifičnih potreba na kojoj fokusiramo svoj rad je potreba za pripremom madih osoba za napuštanje sistema socijalne zaštite. Za svaku mladu osobu koja završi školovanje, u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, izrađuje se individualni plan aktivnosti. Taj plan podrazumijeva uvezivanje svih lokalnih resursa (općinske vlasti, nevladine organizacije, javna i privatna preduzeća, srodnike itd.) u mrežu podrške mladoj osobi kojoj se nastoji što više olakšati proces osamostaljivanja i napuštanja Doma.
U toku 2011. godine djelatnost Ju „Dom-porodica“ proširena je na pružanje smještaja trudnicama i mladim majkama sa djecom do 12 mjeseci. Djelatnost je proširena uz saglasnost Općinskog vjeća a u skladu je sa Akcionim planom za provedbu dokumenta „Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016“ koji je usvojen na nivou FbiH. Ovaj akcioni plan je usmjeren na smanjenje smještajnih kapaciteta velikih institucija na maksimalno 40 mjesta te razvoj alternativnih oblika zbrinjavanja djece, poput hraniteljstva.
Zbog te intencije, od iznimnog značaja za našu ustanovu su sporedne djelatnosti kojima se bavi – obezbjeđivanje obroka za korisnike javne kuhinje te proizvodnja hljeba i peciva u vlastitoj pekari. Značaj se ogleda u ekonomskoj dobiti obzirom da Ustanova nije budžetski korisnik i finansira se isključivo od vlastitih prihoda.


   
 
 
 
   
 
Copy rights West Balkan Network 2010